Zboží celkem0 ks
Cena celkem0,- 
ukázat zboží vysypat

Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky
 
obchodní společnosti VETRO-PLUS a.s., se sídlem Vocelova 1176, 500 02 Hradec Králové, IČ: 63217180, DIČ: CZ63217180, Číslo účtu: 4015752 / 0800 (Česká spořitelna, a.s.), zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1249, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese:
www.vetroshop.cz.

 
 
1. Úvod
 
1.1.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) obchodní společnosti VETRO-PLUS a.s., se sídlem Vocelova 1176, 500 02 Hradec Králové, IČ: 63217180, DIČ: CZ63217180, Číslo účtu: 4015752 / 0800 (Česká spořitelna, a.s.), zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1249 (dále jen "prodávající") jsou vydány s ohledem na ustanovení § 273 Obchodního zákoníku v platném znění a stanovují pravidla obchodního kontaktu mezi internetovým obchodem
www.vetroshop.cz provozovaný společností VETRO-PLUS a.s.(dále prodávající) a kupujícím. Předpokladem jejich aplikace je výslovné neodmítnutí použití Prostředků komunikace na dálku. „Prostředky komunikace na dálku“ se pro účely těchto VOP rozumí zejména elektronická pošta, faxový přístroj, veřejná komunikační síť, například internet; tedy prostředky umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.
 
1.2.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 
1.3.
Je-li kupujícím spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění závazků z kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy navíc též ust. § 52 a násl. občanského zákoníku. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Kupující je okamžikem odesláním objednávky těmito VOP vázán.
 
1.4.
Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání
 
1.5.
Společnost VETRO-PLUS a.s., jako provozovatel internetového obchodu tímto informuje subjekty poskytující informace, že veškeré údaje získané výše uvedenými způsoby považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu platných právních předpisů ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům společnosti VETRO-PLUS a.s. Osobní údaje nebudou bez souhlasu dotčené osoby/subjektu poskytnuty jiné společnosti, vyjma zákazníkem zvolené přepravní společnosti, za účelem dodání zboží.
 
1.7.
Kupní smlouvou se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat kupujícímu zboží specifikované v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu zveřejněnou na serveru způsobem a za podmínek dále stanovených těmito VOP.
 
1.8.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 
2. Nákupní řád
 
2.1. Platební podmínky
 
2.1.1.
Veškeré ceny na www.vetroshop.cz jsou uváděny včetně DPH a poplatků za elektroodpady a jsou platné pouze při objednání zboží prostřednictvím tohoto elektronického obchodu.
 
2.1.2. 
Platbu lze provést těmito způsoby:
 
Hotově - při osobním vyzvednutí zboží na prodejně.
 
Hotově – dobírkou při přebírání zboží od doručovatele – zboží hradíte v hotovosti řidiči dopravní společnosti nebo poštovnímu doručovateli.
 
2.2. Objednávka zboží
 
 2.2.1.
Objednávka zboží je vytvořena vložením zboží do košíku a dále specifikována dle instrukcí generovaných systémem. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu
www.vetroshop.cz jsou považovány za závazné. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. Ihned po obdržení objednávky prodávajícím je kupujícímu odesláno potvrzení objednávky, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu nebo v objednávce. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
 
2.2.2.
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 
2.2.3.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 
2.2.4.
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 
2.2.5.
Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 
2.2.6.
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 
2.2.7.
Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 
2.3. Storno objednávky zboží
 

Objednávku může zákazník zrušit bez udání důvodů do okamžiku její expedice, a to písemně e-mailem zaslaným prodávajícímu. Po uplynutí této doby již není možné objednávku zrušit. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává, dále pak v případě, že se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, je kupující povinen neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
 
Prodávající je oprávněn objednávku odmítnout v případě, že:

 

- se zboží již nevyrábí nebo nedodává
- zboží je dlouhodobě nedostupné
- omylem nebo technickou chybou byla přijata objednávka s nesprávnou cenou zboží
 
2.4. Dodání objednaného zboží

 

Obvyklá dodací lhůta je do 5 pracovních dní, není-li uvedeno jinak. V případě, že objednávku není možné vyřídit ve výše uvedeném termínu, je prodávají povinen o této skutečnosti kupujícího neprodleně informovat a navrhnout reálný termín dodání zboží a domluvit další postup. Pokud prodávající neobstará zboží a neodevzdá je kupujícímu do tří měsíců od uzavření kupní smlouvy, platnost objednávky kupujícího bez dalšího zaniká. Zánikem platnosti objednávky kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění. Zboží je dodáno na základě výběru způsobu dodání zboží určeného kupujícím v objednávce. Zboží je dodáno prostřednictvím smluvních partnerů – pouze v České republice. Detailní informace o jednotlivých možnostech způsobu dodání zboží, termínech dodání a cenách je možné nalézt na stránce: http://www.vetroshop.cz/infobox/zpusoby-dodani/.
 
2.5. Odstoupení od kupní smlouvy
 
2.5.1.
Odstoupit od kupní smlouvy lze do 14 dnů od převzetí plnění (rozumí se „převzetí zboží“) bez udání důvodu. Kupující je povinen písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy zaslat poštou, nebo e-mailem na adresu provozovny prodávajícího. Kupující je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží současně s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy. V případě vrácení zboží musí být toto zasláno společně s oznámením o Odstoupení od kupní smlouvy doporučeně běžnou zásilkou na adresu: VETRO-PLUS a.s., Náchodská čp. 760, Plotiště nad Labem, 50301  Hradec Králové. V případě vrácení zboží na adresu prodávajícího dobírkou, nebude tato zásilka převzata a bude odeslána zpět na adresu kupujícího. Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku vrácení zboží prodávajícímu. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší, díky čemuž je prodávající povinen vrátit nebo nahradit kupujícímu veškerá přijatá plnění, stejně tak je kupující povinen vrátit prodávajícímu přijaté zboží.
 
2.5.2.
Tento způsob odstoupení od smlouvy je upraven Občanským zákoníkem pro případy, kdy byla kupní smlouva uzavřena s použitím prostředků „komunikace na dálku“, platných také pro internetový obchod
www.vetroplus.cz. Výjimku tvoří zejména dodávky zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, dále také audio a video nahrávky a počítačové programy, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.
 
2.5.3.
Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího
info@vetroshop.cz, reklamace@vetroshop.cz.
 
2.5.4.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
 
2.5.5.
V případě vrácení zboží je kupující povinen odeslat zboží v původním originálním balení, včetně obalu zboží. V případě vrácení poškozeného nebo nekompletního zboží, bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o adekvátní část. Za poškození se pro tyto účely kupní smlouvy považuje i nedůvodné odstranění ochranných pečetí a nálepek, označení a loga výrobce umístěných výrobcem na zboží.
 
2.5.6.
Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
 
2.5.7.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
 
2.5.8.
Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu vráceného zboží složenkou poukázanou na jméno a adresu kupujícího nebo uvedený účet kupujícího, a to do 14 dnů od doručení zboží prodávajícímu.

 

 

Obvyklá dodací lhůta je do 5 pracovních dní, není-li uvedeno jinak. V případě, že objednávku není možné vyřídit ve výše uvedeném termínu, je prodávají povinen o této skutečnosti kupujícího neprodleně informovat a navrhnout reálný termín dodání zboží a domluvit další postup. Pokud prodávající neobstará zboží a neodevzdá je kupujícímu do tří měsíců od uzavření kupní smlouvy, platnost objednávky kupujícího bez dalšího zaniká. Zánikem platnosti objednávky kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění. Zboží je dodáno na základě výběru způsobu dodání zboží určeného kupujícím v objednávce. Zboží je dodáno prostřednictvím smluvních partnerů – pouze v České republice. Detailní informace o jednotlivých možnostech způsobu dodání zboží, termínech dodání a cenách je možné nalézt na stránce:


3. Reklamační řád
 
3.1. Záruční podmínky
 
3.1.1.
Společnost VETRO-PLUS a.s. poskytuje koncovému zákazníkovi záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, především ustanovením zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Záruční lhůta počíná běžet dnem prodeje a pro jednotlivé skupiny výrobků je 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věcí, neodborné použití, mechanické poškození nebo opotřebení, živelnou pohromu nebo jiný vnější vliv.
 
3.1.2.
Kupující je povinen zboží při osobním odběru na prodejně pečlivě zkontrolovali. Pokud je shledána závada (obsah dodávky není kompletní, zboží mechanicky poškozeno), má právo kupující zboží nepřevzít. Pozdější reklamace neúplností zboží nebo jeho mechanického poškození nebude uznána. V případě zásilkového prodeje je kupující povinen provést kontrolu zásilky za přítomnosti dopravce a v případě zjištění poškození zásilky zboží převzít s výhradou nebo nepřevzít vůbec. Dopravce následně sepíše s kupujícím protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli.
 
3.2. Vyřízení reklamace
 
3.2.1.
Reklamaci je možné uplatnit písemně poštou nebo e-mailem zaslaným prodávajícímu. V případě zaslání zboží zpět na adresu prodávajícího je povinen kupující zaslat zásilku běžnou poštou jako doporučenou zásilkou na adresu: VETRO-PLUS a.s., Reklamační oddělení, Náchodská čp. 760, Plotiště nad Labem, 50301  Hradec Králové. V případě vrácení zboží na adresu prodávajícího dobírkou, nebude tato zásilka převzata a bude odeslána zpět na adresu kupujícího.
 
 
3.2.2.
Pro uplatnění reklamace je nutné předložit adekvátní doklad o koupi zboží. Reklamované zboží musí být odesláno se stručným popisem reklamace a zboží musí být zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalu, aby nedošlo k poškození při přepravě. Pro přepravu zboží doporučujeme označit zásilku příslušnými symboly.
 
3.2.3.
Reklamace, včetně odstranění vady, musí vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

4. Závěrečná ustanovení
 
4.1.
Jakékoliv nároky, odpovědnosti či povinnosti z titulu prodlení se splněním nebo z titulu opomenutí splnění vylučují neovlivnitelné okolnosti, které znemožnily plnění včas, řádně či zcela (i pokud se týká třetích osob jako subdodavatelů) a pokud nelze předpokládat, že by překážku v plnění povinnosti vzniklou působením neovlivnitelných okolností bylo možno odvrátit či překonat nebo, že by bylo lze nepřekonatelnou okolnost v době vzniku závazku předvídat. Prodávající v takových případech neodpovídá za případně vzniklou škodu.
 
4.2.
Neovlivnitelnými okolnostmi se pro účely těchto VOP rozumí požáry, války, občanské nepokoje, stávky, havárie, povodně, záplavy, povětrnostní vlivy a jiné přírodní katastrofy (např. bouře, zemětřesení, apod.), opatření státních orgánů (obecně závazné právní předpisy) a další podobné události či skutečnosti, jež mají vliv na schopnost plnění povinností a jež se vymykají kontrole a vlivu dotčených subjektů nebo které brání z jiných objektivních důvodů realizaci plnění.
 
4.3.
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 
4.4.
Schválené změny a doplnění těchto VOP podmínek budou zapracovány do vydání nových, aktualizovaných VOP, které dnem vydání ruší platnost předcházejícího znění Všeobecných obchodních podmínek.
4.5.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 
4.6.
Nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek je v jejich textu uvedený Nákupní řád a Reklamační řád.
 
4.7.
Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 
4.8.
V případě, že se jedno či více ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek ukáže jako neplatné či v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zůstávají ostatní ustanovení nedotčena a nadále platná. VETRO-PLUS a.s. i kupující souhlasí s tím, že taková neplatná ustanovení budou nahrazena ustanoveními platnými, a to tak, aby se tato nová ustanovení, co nejvíce blížila smyslu a účelu nahrazených ustanovení.
4.9.
Pokud v těchto Všeobecných obchodních podmínkách není stanoveno jinak, předpokládá se, že změny a doplňky těchto Všeobecných obchodních podmínek byly zákazníkovi oznámeny dnem jejich umístění na stránkách
www.vetroshop.cz .
 
4.10.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
http://www.coi.cz.

5. Ochrana osobních údajů:
 
 
Protože pro nás ochrana osobních údajů znamená mnoho, dodržujeme všechny předpisy, které se týkají ochrany osobních údajů. Mimo to také v rámci zpracování osobních údajů vždy dbáme toho, abychom dodržovali veškerá ustanovení, zejména pak základní zásady, stanovené evropským Nařízením Evropského Parlamentu a Komise č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „GDPR“).
 
Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem osobních údajů ve smyslu výše uvedených předpisů. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.
 
Více informací týkajících se ochrany osobních údajů, zásad a pravidel, kterými se jako správce řídíme, jakož i veškeré informace o Vašich právech a zpracovávaných údajích, naleznete v samostatném dokumentu „Politika ochrany osobních údajů“ na našich webových  stránkách www.vetroshop.cz. Tato politika je neoddělitelnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek a provedením objednávky potvrzujete, že jste se s tímto dokumentem seznámili.
 
V případě, že budete mít jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit na adrese info@vetroshop.cz.

6. Platnost Všeobecných obchodních podmínek
 
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 25.5.2018.


infobox napište nám

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

odběr novinek
nejprodávanější

textová inzerce

partneřiPowered by ShopCentrik

VETRO-PLUS a.s. distributor zboží pro domácnost ...

Vážený uživateli, používáním WWW.VETROPLUS.CZ souhlasíte s používáním cookies, které aplikace ke správnému fungování vyžaduje.
Více informací
Souhlasím.